• Ամիրյան 4/6, տարածք 150, ք․ Երևան, ՀՀ
 • +374 77 344555

Услуги

Мы предоставляем эти услуги

Регистрация компании и Консалтинг

• Подготовка документов, необходимых для регистрации организации, подача в соответствующие органы
• Налоговые и юридические консультации
• Консультации по принятию решений организационно-правового типа (ИП, ООО, ЗАО, ОАО и др.)

Бухгалтерский учет организаций

 • Ֆինանսական հաշվառման վարում միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
 • Կառավարչական հաշվառման վարում, ներքին հաշվետվությունների կազմում
 • Հարկային հաշվառման վարում ՀՀ գործող օրենսդրության և օրենսդրական փոփոխություններին համապատասխան
 • Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ուղարկում համապատասխան մարմիններին
 • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկում
 • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում
 • Տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Տարեկան, եռամսյակային և ամսական  հարկային և սոցիալական ապահովության հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում համապատասխան պետական մարմիններին

Регистрация персонала и документация

 • Աշխատանքային հարաբերությունների գրանցում, աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
 • Կադրային փաստաթղթավորում
 • Աշխատավարձի, վերջնահաշվարկի և ամենամյա արձակուդի հաշվարկ
 • Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների հաշվարկ
 • աշխատաժամանակի, գրաֆիկի, հերթապահությունների ցուցակների կազմում
 • բազմաբնույթ հայտերի և տեղեկանքների կազմում և ներկայացում հարկային, սոցիալական ապահովման և այլ մարմիններ

Консультация юриста

 • Խորհրդատվություն տնտեսական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում, տնօրենի փոփոխություն, բաժնեմասի առուվաճառք
 • Ընկերության լուծարման գործընթացի կազմակերպում
 • Իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների կազմում
 • Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների կատարում
 • Ներկայացուցչություն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում
 • Այլ փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում
 • Պայմանագրերի կազմում, կնքում և ընթացիկ հաշվառում
 • Դեբիտորական պարտքերի գանձում վճարման կարգադրությունների և հայցերի միջոցով