• Ամիրյան 4/6, տարածք 150, ք․ Երևան, ՀՀ
 • +374 77 344555

Ծառայություններ

Մենք մատուցում ենք հետևյալ ծառայությունները

Կազմակերպության գրանցում և խորհրդատվություն

 • Կազմակերպության գրանցմանն անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, ներկայացում համապատասխան մարմիններ
 • Հարկային և իրավաբանական խորհրդատվություն
 • Կազմակերպաիրավական տեսակի (ԱՁ, ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ և այլն) որոշման խորհրդատվություն

Կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարում

 • Ֆինանսական հաշվառման վարում միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
 • Կառավարչական հաշվառման վարում, ներքին հաշվետվությունների կազմում
 • Հարկային հաշվառման վարում ՀՀ գործող օրենսդրության և օրենսդրական փոփոխություններին համապատասխան
 • Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ուղարկում համապատասխան մարմիններին
 • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկում
 • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում
 • Տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Տարեկան, եռամսյակային և ամսական  հարկային և սոցիալական ապահովության հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում համապատասխան պետական մարմիններին

Կադրային հաշվառում և փաստաթղթավորում

 • Աշխատանքային հարաբերությունների գրանցում, աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
 • Կադրային փաստաթղթավորում
 • Աշխատավարձի, վերջնահաշվարկի և ամենամյա արձակուդի հաշվարկ
 • Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների հաշվարկ
 • աշխատաժամանակի, գրաֆիկի, հերթապահությունների ցուցակների կազմում
 • բազմաբնույթ հայտերի և տեղեկանքների կազմում և ներկայացում հարկային, սոցիալական ապահովման և այլ մարմիններ

Իրավաբանական խորհրդատվություն

 • Խորհրդատվություն տնտեսական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում, տնօրենի փոփոխություն, բաժնեմասի առուվաճառք
 • Ընկերության լուծարման գործընթացի կազմակերպում
 • Իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների կազմում
 • Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների կատարում
 • Ներկայացուցչություն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում
 • Այլ փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում
 • Պայմանագրերի կազմում, կնքում և ընթացիկ հաշվառում
 • Դեբիտորական պարտքերի գանձում վճարման կարգադրությունների և հայցերի միջոցով