• Ամիրյան 4/6, տարածք 150, ք․ Երևան, ՀՀ
 • +374 77 344555

Services

We provide the following services

Company Registration and Consulting

• ​Preparation of documents required for registration of the organization, submission to relevant bodies
• Tax and legal advice
• Consulting for decision-making of organizational-legal type (private enterprise, LLC, CJSC, OJSC, etc.)

Accounting of organizations

 • Ֆինանսական հաշվառման վարում միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
 • Կառավարչական հաշվառման վարում, ներքին հաշվետվությունների կազմում
 • Հարկային հաշվառման վարում ՀՀ գործող օրենսդրության և օրենսդրական փոփոխություններին համապատասխան
 • Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ուղարկում համապատասխան մարմիններին
 • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկում
 • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում
 • Տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Տարեկան, եռամսյակային և ամսական  հարկային և սոցիալական ապահովության հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում համապատասխան պետական մարմիններին

Personnel registration and documentation

 • Աշխատանքային հարաբերությունների գրանցում, աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
 • Կադրային փաստաթղթավորում
 • Աշխատավարձի, վերջնահաշվարկի և ամենամյա արձակուդի հաշվարկ
 • Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների հաշվարկ
 • աշխատաժամանակի, գրաֆիկի, հերթապահությունների ցուցակների կազմում
 • բազմաբնույթ հայտերի և տեղեկանքների կազմում և ներկայացում հարկային, սոցիալական ապահովման և այլ մարմիններ

Legal advice

 • Խորհրդատվություն տնտեսական իրավունքի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում, տնօրենի փոփոխություն, բաժնեմասի առուվաճառք
 • Ընկերության լուծարման գործընթացի կազմակերպում
 • Իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների կազմում
 • Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների կատարում
 • Ներկայացուցչություն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում
 • Այլ փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում
 • Պայմանագրերի կազմում, կնքում և ընթացիկ հաշվառում
 • Դեբիտորական պարտքերի գանձում վճարման կարգադրությունների և հայցերի միջոցով